Vážení zákazníci, jsme Vám k dispozici v Po-Pá 8-16h na telefonním čísle: +420 777 858 271. Montujeme a servisujeme VŠECHNY produkty na e-shopu!

Obchodní podmínky

1 Základní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje bazénového příslušenství, zahradní techniky, saun, vířivých van a souvisejícího zboží mezi společností Crystalpool s.r.o. (dále jen „Prodávající“) a jejími zákazníky (dále jen „Kupující“).

1.2 Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.crystalpooleshop.cz je společnost Crystalpool s.r.o., se sídlem Milady Horákové 334/36, 602 00 Brno – Zábrdovice, IČ: 28353978, DIČ: CZ28353978 která je právnická osoba zapsaná Krajským soudem v Brně Dne 24.7.2009 odd. C, vložka 63189.

1.3 Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník), v platném znění a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, jakož i právními předpisy souvisejícími. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Kupní smlouva ve formě objednávky je spolu s úplným zněním obchodních podmínek odeslána e-mailem kupujícímu, odesláním objednávky (kupní smlouvy) prodávající potvrzuje kupujícímu přijetí objednávky. Následně je kupujícímu rovněž zaslána faktura-daňový doklad společně s potvrzením o odeslání zboží. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí prodávající vhodným způsobem na internetových stránkách www.crystalpooleshop.cz. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti obou stran vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.4 Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitelem, těmito obchodními podmínkami neupravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. V tomto případě se neuplatní ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách), která je obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb. a v dalších předpisech na ochranu spotřebitele.

2 Vymezení pojmů

2.1 Prodávající je obchodní společnost Crystalpool s.r.o., se sídlem Milady Horákové 334/36, 602 00 Brno, Zábrdovice; IČ: 28353978, zapsaná dne 24. 7. 2009 v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 63180. Crystalpool s.r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

2.2 Zákazníkem internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

2.3 Kupující spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, případně jedná v rámci výkonu svého povolání.

2.4 Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel podle § 420 a 421 Občanského zákoníku, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Za podnikatele je považována také osoba, která uzavírá smlouvy v rámci výkonu svého povolání, případně osoba, která jedná jménem, nebo na účet podnikatele.

2.5 Zboží– znamená věc nabízenou prodávajícím k prodeji kupujícímu prostřednictvím E-shopu a je-li ke Zboží nabízena, tak i licence k užití této věci.

3 Kupní smlouva

3.1 Zboží je prezentováno na stránkách internetového obchodu včetně cen jednotlivých položek. Ceny zboží jsou uvedeny u výrobku včetně DPH a všech souvisejících poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré zboží, které je prezentováno v internetovém obchoděwww.crystalpooleshop.cz.cz není považováno za návrh na uzavření kupní smlouvy. Ustanovení § 1732 občanského zákoníku se v tomto případě nepoužije. Návrh na uzavření kupní smlouvy činí až Kupující svou objednávkou.

3.2 Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží jsou podrobně zveřejněny v sekci Doprava a Platba. Uvedené informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží platí pouze pro doručování zboží v rámci území České republiky.

3.3 Kupní smlouva vzniká po vyplnění objednávkového formuláře a odesláním objednávky kupujícím/ spotřebitelem / v rámci rozhraní internetového obchodu na adresu prodávajícího a jejím přijetím / akceptací/ prodávajícím. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty, kterou kupující uvedl v objednávce.

3.4 Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

3.5 Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit způsobem uvedeným včl. 1 odst. 1.2.

3.6 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). V takovém případě je kupní smlouva uzavřena po jejím dodatečném potvrzení kupujícím.

3.7 Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

3.8 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3.9 Kupující má právo objednávku stornovat do okamžiku vyskladnění zboží ze skladu. Později uplatněné storno objednávky má za následek povinnost kupujícího uhradit prodávajícímu vzniklou škodu. Kupující je v takovém případě povinen uhradit prodávajícímu prokazatelně vynaložené náklady, které musel prodávající vynaložit na zbytečnou dopravu. Právo kupujícího spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoliv sankce do 14 dní však není tímto jakkoliv dotčeno.

4 Cena zboží a platební podmínky

4.1 Všechny ceny uvedené na internetovém obchodě jsou ceny včetně DPH. Ceny jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě výrazné změny dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté dodavatelem kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.2 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující zaplatit prodávajícímu následujícími způsoby:

1 -Platba dobírkou-Cenu za zboží uhradíte hotově až při jeho převzetí řidiči přepravní služby, nebo poštovnímu doručovateli, či přímo na poštovním úřadě. Vše podle zvoleného způsobu dopravy.

2 -Platba předem bankovním převodem- V případě volby platby předem prostřednictvím bankovního převodu obdrží kupující instrukce potřebné k provedení platby v potvrzení objednávky, které obdrží následně po zaslání objednávky prodávajícímu. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14dnů od uzavření kupní smlouvy. Pokud požaduje kupující k platbě zálohovou fakturu, tato mu bude zaslána prostřednictvím e-mailu na vyžádání. Zboží bude odesláno ihned v pracovní den po připsání platby na účet prodávajícího.

3 -Platba hotově při osobním odběru- V případě převzetí objednaného zboží přímo v provozovně kupující vyčká potvrzení od prodávajícího, že objednané zboží je u něj rezervováno a po té si jej může vyzvednout v provozovně na adrese Crystalpool s.r.o., Pharma Park, hala F5, Karásek 1g, Brno 621 00. Nebude-li zboží kupujícím vyzvednuto nejpozději do 10dnů ode dne oznámení prodávajícího, že je zboží rezervováno, prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit. O tomto neprodleně informuje kupujícího. Na provozovně je možné při osobním odběru zboží využít bezhotovostní platby platebními kartami Visa, Visa electron, Master Card, Master Card Electron, Maestro.

4 -Platba kartou online- Pokud vlastníte platební kartu, která umožňuje platby na internetu (máte-li pochybnosti, informujte se u své banky), můžete ji využít k úhradě zboží online, při dokončení objednávky se otevře pop-up okno platební brány banky GoPay. Platební brána GoPay akceptuje platby platebními kartami Visa, Visa electron, Master Card, Master Card Electron, Maestro.

4.3 Prodávající ke každé vyřízené objednávce vystaví daňový doklad (fakturu) obsahující veškeré náležitosti včetně uvedení cen za jednotlivé položky a vyznačení DPH. Daňový doklad (faktura) současně slouží jako záruční list k zakoupenému zboží. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad (faktura) je zasílána elektronicky ve formě .pdf souboru e-mailem v okamžiku expedice zboží na e-mailovou adresu, kterou kupující uvedl v objednávce. Odesláním objednávky kupující souhlasí s fakturací elektronickou formou.

4.4 Při platbě v hotovosti a platbě kartou online je podle zákona č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.

5 Přeprava, osobní odběry a dodání zboží

5.1 Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 3 - 7 pracovních dnů dle povahy zboží, jeho váhy, rozměru a náročnosti na přepravu. Ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Udávána dostupnost zboží je dostupností na skladě velkoobchodu, ze kterého firma Crystalpool s.r.o. zboží odebírá. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v objednávce kupujícího. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu uvedenou kupujícím zajišťuje prodávající prostřednictvím smluvních přepravců PPL a TopTrans. Výběr konkrétního přepravce může být omezen podle povahy, váhy, nebo rozměru dané zásilky. Zásilka se zbožím standardně neobsahuje fakturu - daňový doklad v tištené podobě. Faktura daňový doklad je kupujícímu doručena elektronicky společně s potvrzením o odeslání zboží od prodávajícího. Faktura daňový doklad zároveň slouží i jako záruční list pro případnou reklamaci, či vrácení zboží v zákonné lhůtě.

5.2 Prodávající neúčtuje k ceně zboží balné.

5.3 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.4 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.5 Při převzetí zboží od přepravce doporučujeme důkladně zkontrolovat zboží bezprostředně při jeho převzetí. V případě, že je obal poškozený nebo se objevují jiné skutečnosti, které nasvědčují, že by mohlo být poškozené i samotné zboží. Doporučujeme zásilku nepřebírat nebo sepsat zápis o poškození zásilky s řidičem přepravní služby.

5.6 Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zásilka není mechanicky poškozená.

5.7 Jako výdejní místo pro osobní odběr zboží slouží provozovna prodávajícího na adrese Crystalpool s.r.o., hala F5, Pharma Park, Karásek 1g, Brno 621 00.

6 Odstoupení od smlouvy a možnost vrácení zboží

6.1 Kupující spotřebitel má v souladu s ustanovením § 1829 a násl. Občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, respektive od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá zněkolika částí bez udání důvodu. Odstoupení musí být prodávajícímu odesláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy zašle na adresu provozovny prodávajícího: Crystalpool. s.r.o., hala F5, Pharma Park, Karásek 1g, Brno 621 00,, nebo prostřednictvím e-mailu na: eshop@crystalpool.cz. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář, v takovém případě potvrdí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu jeho přijetí. (dle ust. §1830 zákona č. 89/2012 Sb.).

6.2 Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy je právo spotřebitele dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti /viz. bod 2.4/ nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká. V tomto případě se prodej řídí Občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.), nicméně vylučují se ustanovení o spotřebitelských smlouvách.

6.3 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

6.4 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.1obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu zasláno nebo předáno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní. Pro vrácení plné kupní ceny by zboží nemělo jevit známky opotřebení, nebo poškozeni. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i vtom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu (rozměry, hmotnost) obvyklou poštovní cestou.

6.5 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.1 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího spotřebitele plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím, již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

6.6 Kupující spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, nebo opotřebeno může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající kupujícímu v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

6.7 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

7 Ochrana osobních údajů

7.1 Prodávající Společnost Crystalpool s.r.o., je správce osobních údajů Kupujícího; na základě uzavření Smlouvy včetně těchto Podmínek. Jako správce osobních údajů shromažďuje, zpracovává a používá údaje kupujících v rámci platných zákonů o ochraně dat.

7.2 Dle podmínek ochrany a zásad zpracování osobních údajů, které najdete v sekci GPPR.

8 Užívání E-shopu a Uživatelský účet

8.1 Prodávající tímto uděluje zákazníkovi nevýhradní licenci k užívání E-shopu způsobem předvídaným těmito Obchodními podmínkami.

8.2 Prodávající má právo změnit e-shop, tedy jeho technické řešení a/nebo uživatelské rozhraní.

8.3 Prodávající má právo omezit nebo přerušit funkčnost e-shopu či přístup k němu na dobu nezbytně nutnou z důvodu údržby nebo opravy e-shopu nebo jiného důvodu na straně prodávajícího nebo třetí osoby.

8.4 Kupující je povinen dodržovat při užívání e-shopu platné a účinné právní předpisy České republiky a Evropského společenství. Veškeré škody, které by takto prodávajícímu nebo třetím osobám vznikly, je kupující povinen nahradit v plném rozsahu.

Uživatelský účet

8.5 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jako „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace.

8.6 Pro účely registrace kupujícího na webové stránce, její užívání kupujícím a dále pro účely objednání zboží a uzavření a plnění kupní smlouvy je kupující povinen poskytnout prodávajícímu v rozsahu vyžádaném prodávajícím správné, úplné a pravdivé údaje týkající se kupujícího, které dle své povahy mohou být osobními údaji kupujícího. Změnu kupujícím poskytovaných údajů je kupující povinen neprodleně po jejich změně oznámit prodávajícímu. Prodávající nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu vzniklou kupujícímu anebo třetí osobě v důsledku porušení povinností kupujícího podle článku 8.4 obchodních podmínek.

8.7 Oprávněný přístup k uživatelskému účtu je možný pouze po zadání uživatelského jména a hesla kupujícího na webové stránce. Kupující je povinen uchovat v tajnosti a žádné osobě neposkytnout své uživatelské jméno a heslo a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za jakýkoliv neoprávněný přístup do uživatelského účtu anebo jakoukoliv škodu vzniklou v souvislosti s neoprávněným přístupem do uživatelského účtu kupujícího.

8.8 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

8.9 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

8.10 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

9 Odpovědnost za vady a záruka

9.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914až 1925, § 2099až 2117a § 2161až 2174občanského zákoníku).

9.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
 • zboží je vhodné k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
 • zboží je dodáno v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

9.3 Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do 24 měsíců od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady, nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to k povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

9.4 Ustanovení uvedená v čl. 9. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

9.5 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

9.6 Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v24měsíční záruční době. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy(bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
 • bezplatné odstranění vady opravou
 • přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy
 • Podstatné porušení smlouvy je porušení, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
 • U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy(bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.
 • Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

9.7 Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Pro urychlení procesu reklamace doporučujeme použít připravený reklamační formulář. Práva z vadného plnění uplatní kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny Crystalpool s.r.o., F5, Pharma Park, Karásek 1g, Brno 621 00. K reklamaci je nezbytné, aby kupující zaslal-předal prodávajícímu kompletní reklamované zboží, dále kopii faktury či jiný doklad prokazující koupi zboží u prodávajícího. Zboží k reklamaci doporučujeme zasílat čisté a dobře zabalené, tak aby nedošlo k jeho poškození při přepravě.

9.8 Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neodstranitelná.

9.9 Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

9.10 Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy bylo právo z vadného plnění (reklamace) uplatněno, co je jeho obsahem, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení práva z vadného plnění (reklamace) včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné zdůvodnění zamítnutí.

9.11 Potvrzení o převzetí zboží k uplatnění práva z vadného plnění (reklamace) bude zákazníkovi, který toto právo uplatňuje osobně na provozovně prodávajícího předáno ihned, v případě zaslání zboží do 3dnů od převzetí zboží e-mailem.

9.12 Prodávající posoudí reklamaci bezodkladně. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30dnů od jejího uplatnění, pokud se skupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

9.13 Prodávající se zbavuje odpovědnosti za vady vzniklé:

 • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou a použitím výrobku v rozporu s uživatelskou příručkou,
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry údajům uvedeným v dokumentaci,
 • poškozením přírodními živly, či násilnými útoky třetích osob,
 • poškozením nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci,
 • poškozením vzniklým zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti,
 • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

9.14 V případě oprávněného uplatnění práva z vadného plnění má kupující právo na náhradu nákladů spojených s uplatněním tohoto práva (zejména poštovného, které uhradil při odeslání zboží). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nutných nákladů k tomuto odstoupení.

9.15 Zákazník bude o vyřízení reklamace informován e-mailem

10 Další práva a povinnosti smluvních stran

10.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

10.2 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765odst. 2občanského zákoníku.

10.3 Mimosoudní vyřizování sporů – Pro tento případ může spotřebitel využít možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce(www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkáchhttps://webgate.ec.europa.eu/odr/.

10.4 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

10.5 Na texty a fotografie umístěné na stránkách internetového obchodu www.crystalpooleshop.cz se vztahují autorská práva dle znění zákona č. 121/2000 Sb., zákona o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským (Autorský zákon). Jakékoliv užití, rozšiřování či rozmnožování obsahu stránek, včetně převzetí textu či fotografii bez udělení souhlasu prodávajícího je považováno za porušení práv vyplývajících z autorského zákona.

10.6. Prodávající si vyhrazuje právo upravit ceny při změně nákupních cen nebo při měně směnného kurzu Kč. Prodávající si rovněž vyhrazuje právo upravit výrobky uvedené na tomto webu bez předchozího upozornění. Fotografie a rozměrové nákresy výrobků uvedené na webových stránkách jsou pouze ilustrativní a nemusí nutně plně odpovídat skutečnému provedení.

11 Závěrečná ustanovení

11.1 Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu.

11.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.3 Tyto obchodní podmínky, jakož i kupní smlouvy se řídí právem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

12 Platnost obchodních podmínek

12.1Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 2. 2022