Vážení zákazníci, jsme Vám k dispozici v Po-Pá 8-16h na telefonním čísle: +420 737 561 580. Montujeme a servisujeme VŠECHNY produkty na e-shopu!

Podmínky ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví pravidla pro zpracování a ochranu osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek www.crystalpool.cz a www.crystalpooleshop.cz v souvislosti s jejich používáním. Správce osobních údajů si vyhrazuje právo aktualizovat tyto zásady v souladu s platnou legislativou.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost:

CRYSTALPOOL s.r.o.

se sídlem Brno – Zábrdovice, Milady Horákové 334/36, PSČ 60200,

IČ 28353978

Email: info@crystalpool.cz

Telefon: +420733321595

(dále jen jako „podnikatel“)

Právní úprava ochrany osobních údajů

Úprava ochrany osobních údajů vyplývá ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v účinném znění, zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, v účinném znění a z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES - obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále též „GDPR“), účinné k 25. květnu 2018, kdy v těchto právních předpisech můžete nalézt širší popis rozsahu práv a povinností při ochraně osobních údajů.

Jaké osobní údaje zpracováváme:

Můžeme zpracovávat a shromažďovat pouze osobní údaje získané zadáním od Vás nebo automaticky vygenerované Vaší návštěvou na webových stránkách. Jednat se může zejména o:

 • jméno a příjmení,
 • adresu trvalého pobytu,
 • identifikační číslo a daňové identifikační číslo v případě podnikajících osob,
 • doručovací adresu,
 • kontaktní údaje zahrnující zpravidla telefonní číslo a e-mailovou adresu,
 • IP adresu (a s ní související zasílání cookies souborů).

Osobní údaje zpracovávané v souvislosti s plněním smlouvy

Jméno a příjmení, adresu trvalého pobytu, identifikační číslo a daňové identifikační číslo v případě podnikajících osob, doručovací adresu a kontaktní údaje zahrnující zpravidla telefonní číslo a e-mailovou adresu, může uchovávat nebo zpracovávat podnikatel bez nutnosti Vašeho výslovného souhlasu z důvodu nezbytnosti jejich zpracování pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a za účelem usnadnění komunikace mezi podnikatelem a Vámi.

Tyto osobní údaje jsou uchovávány po dobu deseti (10) let, což je objektivní promlčecí doba dle ustanovení § 629 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Osobní údaje zpracovávané v souvislosti s plněním právní povinnosti podnikatele

Podnikatel Vás dále informuje, že osobní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • identifikační číslo a daňové identifikační číslo v případě podnikajících osob,
 • adresu trvalého pobytu či sídlo,
 • doručovací adresu,

uchovává rovněž v daňových a účetních dokladech. Tímto způsobem je podnikatel povinen uchovávat daňové a účetní doklady zejména na základě zákona č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb. zákona o dani z přidané hodnoty.

V uvedených případech uchovává a zpracovává podnikatel osobní údaje bez nutnosti Vašeho výslovného souhlasu z důvodu nezbytnosti jejich zpracování pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Tyto osobní údaje jsou uchovávány po dobu zákonem vyžadovanou dle zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví.

Osobní údaje uchovávané na základě Vašeho souhlasu

Podnikatel Vám umožňuje souhlasit se zasíláním svých obchodních sdělení týkající se nabízených služeb a výrobků na e-mailovou adresu Vámi uvedenou. Tento souhlas je poskytován i za účelem zpracování e-mailové adresy podnikatelem, tedy za účelem vedení v databázi e-mailových adres a dalšího reklamního a marketingového využití, a to na dobu 10 let nebo nejpozději do odvolání souhlasu.

Podnikatel výslovně upozorňuje, že souhlas se zpracování takového osobního údaje jste oprávněni kdykoliv odvolat písemně na e-mailové adrese info@crystalpool.cz.

Cookies a IP adresa

Cookies představují malé soubory, které jsou při návštěvě webové stránky podnikatele automaticky odesílány na Váš počítač, kde jsou následně ukládány. Soubory cookies jsou pro řádný chod webové stránky www.crystalpool.cz a www.crystalpooleshop.cz nezbytné, pro zlepšování kvality našich webových stránek.

V určitých případech používá webová stránka podnikatele reklamní soubory cookie jiných webových stránek, které nám umožňují optimalizovat účinnost a podobu naší reklamy jak na našich vlastních webových stránkách, tak na webových stránkách jiných. Používáme službu Google Analytics, dále potom služby spojené s pluginy pro platformu WordPress. Informace vygenerované souborem cookie o užívání webové stránky podnikatele budou přeneseny a uloženy na serverech společností provozujících tyto služby. Tyto informace budou pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Tyto informace mohou být následně poskytnuty třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace.

Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení ve Vašem prohlížeči, avšak vezměte na vědomí, že pokud tak učiníte, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této webové stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google a dalšími společnostmi poskytující služby spojené s platformou WordPress.

Používáním webových stránek podnikatele vyjadřujete svůj souhlas s používáním zde popsaných souborů cookie.

Práva subjektů osobních údajů:

Jako subjekty osobních údajů jste oprávněni v souvislosti s jejich zpracováním uplatnit svá níže uvedená práva u podnikatele:

- elektronicky na e-mailové adrese uvedené v této informaci,

- telefonicky na telefonní číslo uvedené v této informaci.

Jedná se zejména o následující práva:

 • Právo, v případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, svůj souhlas neudělit nebo jej později kdykoliv odvolat (odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost předchozího zpracování osobních údajů),
 • Právo požadovat informaci, jaké osobní údaje podnikatel zpracovává a požadovat k nim od podnikatele přístup. Pokud podnikatel Vaše osobní údaje zpracovává, je povinen Vám poskytnout bezplatně kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie může podnikatel účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům na pořízení těchto kopií.
 • Právo požadovat, aby osobní údaje byly aktualizovány, opraveny nebo doplněny podle Vašeho požadavku.
 • Právo požadovat omezení zpracování osobních údajů nebo výmaz osobních údajů, za předpokladu splnění podmínek stanovených GDPR nebo zákonem.
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.
 • Právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl podnikateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, za splnění zákonných podmínek.
 • Právo, v případě pochybností ohledně dodržování povinností souvisejících se zpracováváním osobních údajů, obrátit se na příslušný dozorový úřad – Úřad pro ochranu osobních údajů:
  • elektronicky na e-mailové adrese posta@uoou.cz;
  • prostřednictvím datové schránky ID: qkbaa2n;
  • telefonicky na čísle +420 234 665 111; nebo písemně na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,

případně u jiného příslušného dozorového úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Osoby s přístupem k osobním údajům

Zpracováním osobních údajů subjektu údajů může podnikatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Jedná se především o společnosti zajišťující nezbytnou službu pro subjekt samotný nebo podnikatele: např.: dopravce, účetní firma, správce webu, organizátor akcí. S osobními údaji rovněž mohou zacházet zaměstnanci podnikatele, pokud tento zaměstnance má.

Přijatá bezpečnostní opatření

Server podnikatele, na kterém se předmětné údaje uchovávají, je šifrovaný a využívá zaheslování, a to jak na primární úrovni, tak na úrovni jednotlivých virtuálních serverů. K heslům mají přístup pouze jednatelé společnosti a v případě potřeby, pod dozorem, umožňují přístup správci serveru pro výkon potřebné činnosti, zpravidla spojené s rutinní údržbou.

V Brně dne 1. ledna 2022

Tomáš Horák

jednatel