Vážení zákazníci, jsme Vám k dispozici v Po-Pá 8-16h na telefonním čísle: +420 737 561 580. Montujeme a servisujeme VŠECHNY produkty na e-shopu!

Chlorpure 20l (24 kg) Aseko

Kód: AK12075
Zpoplatněná doprava - ADR
Neohodnoceno
Značka: Pooltechnika
1 452 Kč 1 200 Kč bez DPH
SKLADEM (45 ks)
Možnosti doručení

Chlorová dezinfekce na bázi chlornanu sodného 10 %. Vhodná pro desinfekci vody ve všech typech bazénu. Vysoká účinnost proti bakteriím, virům, řasám a plísním. Vyžaduje úpravu pH v rozmezí 6,8 - 7,2. Při vyšším pH se účinnost snižuje.


Na tento produkt se nevztahuje doprava zdarma při nákupu nad 3 000 Kč.

Detailní informace

Detailní popis produktu

CHLOR PURE - Chlorová dezinfekce na bázi chlornanu sodného. Vhodná pro dezinfekci vody ve všech typech bazénů. Vysoká účinnost proti bakteriím, virům, řasám a plísním. Vyžaduje úpravu pH v rozmezí 6,8 – 7,2. Při vyšším pH se účinnost snižuje.


POUŽITÍ A DÁVKOVÁNÍ

Přípravek je určen pro dezinfekci bazénové vody zejména při použití automatických dávkovačů ASIN AQUA.

  • Počáteční dávka: 5 – 20 ml na 1 m3
  • Udržovací koncentrace: 0,3 – 1,0 mg/l
  • pH: doporučený rozsah pH vody v bazénu je 6,8 až 7,2. Při vyšším pH se účinnost snižuje.

UPOZORNĚNÍ: nesmí přijít do přímého styku s jinými přípravky. POZOR! Přímým stykem přípravku s folií bazénu (nebo jiným povrchem) může dojít k odbarvení nebo jinému poškození. NEBEZPEČÍ: Obsahuje chlornan sodný, roztok, obsah aktivního chloru min. 13 % a hydroxid sodný. H290 – Může být korozivní pro kovy. H314 – Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H400 – Vysoce toxický pro vodní organismy. H413 – Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P260 – Nevdechujte páry/aerosoly. P273 – Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P303+P361+P353 – PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 – Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P390 – Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám. P501 – Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy. EUH031 - Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. EUH206 – Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).


ÚČINNÉ LÁTKY

Chlornan sodný <250 g/kg. Obsah aktivního chlóru min. 10%.


FORMA PŘÍPRAVKU

Tekutá chlorová dezinfekce


ODSTRAŇOVÁNÍ LÁTKY A ZNEČIŠTĚNÉHO OBALU

Odstranit dle platných českých a místních předpisů. Obal po důkladném vyčištění lze recyklovat. Nikdy neodstraňujte spláchnutím do kanalizace! Číslo nebo označení šarže: uvedeno na obalu výrobku.


SKLADOVÁNÍ

Skladujte pouze v originálním obalu při teplotě 15 až 30 °C. Poškozený obal vyměňte za nový. Neskladujte se silnými kyselinami. Chraňte před mrazem. Nevystavujte teplu a přímému slunečnímu záření.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: