Plus Extreme 1 kg Aseko

Kód: AK12190
Neohodnoceno
Značka: Aseko
338 Kč 279,34 Kč bez DPH
Skladem (6 ks)
Můžeme doručit do:
31.1.2023
Možnosti doručení

Extra silné činidlo pro zvyšování pH ve vodě.

Detailní informace

Detailní popis produktu

pH PLUS EXTREME. Používá se ke zvyšování pH v bazénové vodě.


DÁVKOVÁNÍ A POUŽITÍ

  • Dávka cca 25 g na 10 m3 vody zvedne pH o 1.
  • Látku vsypeme na hladinu bazénu a necháme rozpustit!
  • Nepoužívejte v přítomnosti lidí v bazénu!

NEBEZPEČÍ: Hydroxid sodný, indexové číslo 011-002-00-6.H290 - Může být korozivní pro kovy.H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KUŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.P501 - Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.


ÚČINNÉ LÁTKY

Hydroxid sodný


FORMA

Pevný, granulát.


SKLADOVÁNÍ A LIKVIDACE

Zajistěte dobré větrání, aby se zabránilo tvorbě prachu. Vyhněte se kontaktu s kůží a očima. Nepoužívat znečištěný oděv. Po práci se umyjte pečlivě teplou vodou a mýdlem, osprchujte se. Použijte ochranný krém. Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Před přestávkou a po skončení práce umýt ruce a svléknout znečištěný pracovní oděv. Tento oděv uchovávat odděleně. Skladujte pouze v originálním obalu při teplotě 15 - 30 °C. Poškozený obal vyměňte za nový. Neskladujte se silnými kyselinami. Chraňte před mrazem. Nevystavujte teplu a přímému slunečnímu záření. UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: