Vážení zákazníci, jsme Vám k dispozici v Po-Pá 8-16h na telefonním čísle: +420 777 858 271. Montujeme a servisujeme VŠECHNY produkty na e-shopu!

Plus Extreme 1 kg Aseko

Kód: AK12190
Neohodnoceno
Značka: Aseko
355 Kč 293,39 Kč bez DPH
SKLADEM (13 ks)
Možnosti doručení

Extra silné činidlo pro zvyšování pH ve vodě.

Detailní informace

Detailní popis produktu

pH PLUS EXTREME. Používá se ke zvyšování pH v bazénové vodě.


DÁVKOVÁNÍ A POUŽITÍ

  • Dávka cca 25 g na 10 m3 vody zvedne pH o 1.
  • Látku vsypeme na hladinu bazénu a necháme rozpustit!
  • Nepoužívejte v přítomnosti lidí v bazénu!

NEBEZPEČÍ: Hydroxid sodný, indexové číslo 011-002-00-6.H290 - Může být korozivní pro kovy.H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KUŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.P501 - Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.


ÚČINNÉ LÁTKY

Hydroxid sodný


FORMA

Pevný, granulát.


SKLADOVÁNÍ A LIKVIDACE

Zajistěte dobré větrání, aby se zabránilo tvorbě prachu. Vyhněte se kontaktu s kůží a očima. Nepoužívat znečištěný oděv. Po práci se umyjte pečlivě teplou vodou a mýdlem, osprchujte se. Použijte ochranný krém. Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Před přestávkou a po skončení práce umýt ruce a svléknout znečištěný pracovní oděv. Tento oděv uchovávat odděleně. Skladujte pouze v originálním obalu při teplotě 15 - 30 °C. Poškozený obal vyměňte za nový. Neskladujte se silnými kyselinami. Chraňte před mrazem. Nevystavujte teplu a přímému slunečnímu záření. UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: